Rss

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Konsep PBS

Guru memainkan peranan penting dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, merekod hasil penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan membuat tindakan susulan. Penilaian yang dirancang oleh guru di peringkat sekolah ini dikenali sebagai PBS.

Melalui aktiviti penilaian guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Untuk mencapai hasrat ini penilaian di sekolah haruslah memberi penekanan kepada konsep penilaian berterusan terhadap perkembangan bagi kesemua aspek tersebut. PBS lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat. Guru dapat membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan murid dari semasa ke semasa. Ini memberi peluang kepada guru untuk membetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan murid serta-merta supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun. Di samping itu guru dapat mengenal pasti kelemahan dan memperkembangkan lagi kekuatan serta potensi murid.

Terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.

Penilaian formatif

Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Oleh itu, guru dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

Penilaian sumatif

Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan.

 

Perkaitan Antara PBS dan Penilaian Berpusat

PBS dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. PBS boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat.

Penilaian secara berpusat iaitu UPSR, PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. PBS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian.

PBS dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru.

Melalui PBS guru akan dapat :

 • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh;
 • mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa kesemasa;
 • mengetahui keberkesanan pengajarannya;
 • merancang dan mengubahsuai pengajarannya; dan
 • menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta.

Ciri-ciri PBS

PBS yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru akan dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat.

PBS dilaksanakan berasaskan beberapa ciri yang utama seperti berikut:

A. Dikendalikan oleh guru

 • menilai muridnya sendiri

B. Berasaskan Kriteria

 • menilai penguasaan murid berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditentukan

 

C. Formatif

 • dijalankan berterusan
 • mengesan perkembangan,kemajuan dan pencapaian murid

D. Pelbagai kaedah

 • pemerhatian
 • lisan
 • penulisan

E. Mengesan Perkembangan Pembelajaran Secara Menyeluruh

 • intelek
 • rohani
 • emosi
 • jasmani

F. Menekankan Perkembangan Individu

 • berdasarkan kemampuan individu dan bukan untuk perbandingan ¬†antara individu

G. Bersistem

 • merancang
 • menentukan instrumen
 • melaksana
 • menganalisis
 • merekod
 • melapor
 • tindakan susulan

H. Menggalakkan Penilaian Kendiri

 • melatih murid menilai kemajuan sendiri secara berterusan
 • guru mendapat maklumat tambahan

I. Membolehkan Tindakan Susulan

 • mengatasi kelemahan pembelajaran
 • mempertingkatkan kekuatan pembelajaran

Perbezaan Pentaksiran/Pengukuran/Pengujian

Jenis / Perbezaan
Pengujian
Pengukuran
Pentaksiran
Pengertian
Proses menentukan perubahan tingkah laku
Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan di antara pelajar
Proses membuat analisi dengan mentafsir hasil pengukuran
Tujuan
Menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu pembelajaran
Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan di antara pelajar dalam penguasaan pembelajaran
Memberi maklumat tentang penncapaian pelajar,objektif pelajaran, kaedah mengajar dan kurikulum
Kegunaan
Untuk menempatkan pelajar dalam kumpulan yang sesuai
Untuk pengelasan, pensijilan dan menempatkan pelajar dalam jurusan yang sesuai dan untuk penyelidikan
Untuk membaiki rancangan mengaar,kurikulum, pengesan punca kelemahan dan membuat ramalan
Bentuk
Pemerhatian,ujian, lisan dan bertulis
Ujian bertulis dengan markah dan gred
Jadual / gred berdasarkan teknik perangkaan
Masa
Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran
Selepas beberapa pelajaran
Sebelum, semasa dan selepas satu atau beberapa pelajaran
Proses Perlaksanaan
persediaan ujian
pentadbiran
pemeriksaan
Proses pengujian
merekod markah/gred
Proses pengukuran
Proses penganalisaan
Proses interpretasi
Melapor tindakan
Top